Inholland: geen diplomafraude

Het speciale traject om zogeheten 'langstudeerders' bij de studie Media & Entertainment Management (MEM) van Inholland-Haarlem alsnog te laten afstuderen was onvoldoende transparant, voldeed niet aan de regels en leidde tot een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van studenten. Maar er zijn geen bewijzen van diplomatrucs of fraude bij Inholland. Financiële motieven hebben geen rol gespeeld en er is door de leiding  geen onoorbare druk uitgeoefend op medewerkers om het afstuderen gemakkelijker te maken.
Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport "Veel ruimte, weinig rekenschap" van de Commissie-Leers die door het bestuur van Inholland is ingesteld naar aanleiding van berichten in de media over diplomafraude.

Beleid goed, uitvoering niet
De commissie-Leers heeft waardering voor het beleid van Inholland om "lang studeren" tegen te gaan, maar uit kritiek op de manier waarop dit is uitgevoerd en ingebed bij de Haarlemse vestiging van de opleiding Media & Entertainment Management. Volgens de commissie is er bijvoorbeeld sprake geweest van "ongerechtvaardigde ongelijke behandeling" van studenten vanwege verschillende exameneisen en onvoldoende communicatie.
De commissie-Leers constateert dat medewerkers veel ruimte hadden in de uitvoering, maar daar niet altijd goed mee omgingen. Het ontbrak aan rekenschap. Zo was het College van Bestuur niet geïnformeerd over het afstudeertraject.
De Commissie-Leers wil geen uitspraken doen over  eventuele verschillen in het niveau van de afstudeerproducten. Dit is volgens de commissie ter beoordeling aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Aanbevelingen overgenomen
Het College van Bestuur onderschrijft het rapport volledig en neemt alle aanbevelingen over. Voorzitter Geert Dales: "Onze kwaliteit moet boven iedere twijfel verheven zijn. Dat was bij MEM niet het geval, en zoiets mag nooit meer gebeuren. Daarom hebben we Leers gevraagd de zaak grondig te onderzoeken. Hij heeft het lek boven water gehaald en wij hebben het meteen gedicht. We hebben dit afstudeertraject bij MEM stopgezet. Daarnaast zullen we de NVAO vragen versneld onderzoek te doen naar de kwaliteit van MEM. Tevens hebben we de Inspectie voor het Hoger Onderwijs gevraagd zo snel mogelijk een onderzoek te doen naar twee opleidingen waar eveneens trajecten voor langstudeerders bestaan."
Inholland heeft de commissie-Leers uit eigen beweging ingesteld nadat in de media aantijgingen waren verschenen over 'diplomafraude' waarbij Inholland uit financiële motieven de hand zou hebben gelicht met exameneisen en docenten onder grote druk zouden zijn gezet om hieraan mee te werken. Dales: "Gelukkig is hier niets van gebleken. In dat opzicht ervaar ik het rapport als vrijspraak."

Bron: ANP